Alma es una marca registrada de Coffee Center, S.L.

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT


CoffeeCenter, que té com a activitat principal la compra de matèries primeres i productes auxiliars, la elaboració i comercialització de cafè, infusions, xocolates i succedanis dins el sector horeca, comerç  i distribució,  defineix la Qualitat de la prestació dels seus serveis en totes les seves àrees i la protecció del Medi Ambient, com a un objectiu permanent i prioritari.
El Sistema de la Gestió de CoffeeCenter consolida aquesta política per assegurar el major grau de satisfacció dels seus clients i el respecte vers l’entorn natural, mitjançant l’efectiva aplicació d’un Sistema de Qualitat segons la norma ISO 9001, i la implantació d’un Sistema de Gestió Medi Ambiental segons la Norma ISO 14001, conformant així un Sistema Integrat de la Gestió basat en els referencials anteriorment mencionats. 
Una Gestió basada en la Qualitat i el respecte vers el Medi Ambient només es pot aconseguir amb un equip de persones disposades a fer la feina ben feta i de formar part activa de l’Empresa, adreçant les seves activitats de forma positiva al comportament medi ambiental associat als seus processos, instal·lacions i serveis, incidint especialment en la protecció e l’entorn, dels seus clients i del públic en general.
Són els equips i persones que l’integren, qui treballant amb Qualitat i respectant l’entorn, aconsegueixen garantir la competitivitat, l’èxit i la continuïtat de l’empresa.
 
Coffee Center manté el compromís de desenvolupar mitjançant tota la seva organització la seva POLITICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE LA GESTIO basada en:
 
  • La consecució de la màxima satisfacció dels seus clients
  • Atendre als clients, definint els nivells de Qualitat d’acord als seus requisits
  • Gestionar adequadament i minimitzar, en la mesura del possible,  l’impacte dels aspectes ambientals que es deriven de tota l’activitat que desenvolupa CoffeeCenter, tant directament com indirectament mitjançant els serveis subcontractats. Realitzar un esforç constant i continu i identificar, caracteritzar i millorar l’impacte medi ambiental derivat de les seves activitats, instal·lacions i operacions, com poden ser les emissions de gasos dels vehicles, els residus originats del manteniment d’aquests vehicles, els residus de l’oficina o del magatzem o els sorolls.
  • Utilitzar racionalment els recursos i reduir la producció de residus, emissions, abocaments i impactes medi ambientals
  • Prevenir la contaminació en la mesura del possible, com a principi bàsic de l’empresa
  • Mantenir un control permanent del compliment legislatiu.
  • La implantació i desenvolupament de la Millora Continua mitjançant una avaluació sistemàtica i periòdica del Sistema Integrat de la Gestió, pel que es considerarà bàsic la realització d’auditories
  • L’establiment dels Objectius i el seguiment de la seva evolució
  • La formació permanent de tot el seu personal i promoció d’un major grau de sensibilització i consciència per a l’obtenció de la satisfacció del client i per a la protecció ambiental
  • Promoure als contractistes i proveïdors  la implantació de polítiques de qualitat i/o medi ambientals coherents amb els presents principis.
 
La Direcció General de Coffee Center desitja que aquest compromís sigui adoptat per tots els integrants i col·laboradors de l’empresa, i sigui integrat al seu estil de treball.